Browsing: Commit Việt Nam

Commit Vietnam là một trong những dự án nhân văn vì cộng đồng được UNESCO-CEP phát triển nhằm nâng cao nhận thức của mỗi công dân trong việc tích cực xây dựng lối sống văn minh, giảm thiểu tiêu cực và xóa bỏ dần những hình ảnh trái chiều về đất nước và con người Việt trong mắt bạn bè quốc tế.