Trung tâm Mạng lưới và Thông tin Quốc tế về Di sản Văn hóa Phi vật thể ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương dưới sự bảo trợ của UNESCO (ICHCAP) và Trung tâm Quốc tế về Diễn giải và Giới thiệu các Di sản Thế giới dưới sự bảo trợ của UNESCO (WHIPIC) xin trân trọng mời các tác giả đóng góp bài viết nghiên cứu, bài viết có thể được đưa vào ấn phẩm thuộc Sêri Di sản sống 2024.

Chủ đề của ấn phẩm này là “Nâng cao sự vững vàng của cộng đồng” (ngôn ngữ: Tiếng Anh, độ dài 3500-4000 từ).

Người viết có thể lựa chọn các chủ đề bao gồm (nhưng không giới hạn) ở các nội dung như Khái niệm cộng đồng, định nghĩa và vai trò của cộng đồng trong mối tương quan với Di sản Thế giới, Di sản văn hóa phi vật thể; Phản ánh các giá trị đa dạng ở cấp địa phương, quốc gia và quốc tế; Triển vọng tương lai trong việc sử dụng kinh nghiệm của cộng đồng và kiến thức truyền thống trong các quá trình di sản bao gồm bảo vệ, quản lý, bảo tồn..

Các tác giả mong muốn đóng góp bài viết cần gửi Đơn đăng ký qua địa chỉ email của Ban thư ký (livingheritageseries@gmail.com) trước 18:00 pm KST ~ 16:00 pm ( giờ Việt Nam), ngày 4/2/2024.

Để biết thêm thông tin về việc kêu gọi giấy tờ, vui lòng truy cập: [link]

Theo UNESCO Việt Nam

Share.