Quy định Tình nguyện viên UNESCO-CEP

QUY ĐỊNH TÌNH NGUYỆN VIÊN UNESCO-CEP

Chương I - QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về tiêu chuẩn, quyền lợi, nghĩa vụ của tình nguyện viên UNESCO-CEP; tổ chức và hoạt động của tình nguyện viên UNESCO-CEP; quản lý, tôn vinh tình nguyện viên và các đội tình nguyện viên UNESCO-CEP.

2. Quy chế này được thực hiện thống nhất và áp dụng đối với tình nguyện viênUNESCO-CEP.

Điều 2. Hoạt động tình nguyện tại UNESCO-CEP

1. Là hoạt động tự nguyện, không vụ lợi nhằm hỗ trợ thực hiện các hoạt động xã hội do UNESCO-CEP tổ chức;

Chương II - TIÊU CHUẨN, QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ

Điều 3. Tiêu chuẩn tình nguyện viên UNESCO-CEP

1. Tự nguyện tham gia các hoạt động do UNESCO-CEP tổ chức

2. Có khả năng, điều kiện tham gia các hoạt động của trung tâm, đáp ứng các nhiệm vụ cụ thể của công việc tình nguyện viên đăng ký hoạt động;

3. Tuân thủ luật pháp Việt Nam và các quy định tại Quy chế này.

Điều 4. Quyền lợi của tình nguyện viên UNESCO-CEP

1. Được phân công nhiệm vụ phù hợp với nguyện vọng, điều kiện và khả năng;

2. Được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng làm việc, được chia sẻ thông tin vàđóng góp ý kiến cho các hoạt động của trung tâm;

3. Được cấp đồng phục tình nguyện viên UNESCO-CEP khi tham gia các hoạt động của trung tâm;

4. Được hỗ trợ các điều kiện, trang thiết bị cần thiết khi tham gia hoạt động theo khả năng thực tế của Trung tâm;

5. Được tôn vinh, khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng khi có thành tích, đóng góp xuất sắc cho các hoạt động của UNESCO-CEP;

Điều 5. Nghĩa vụ của tình nguyện viên UNESCO-CEP

1. Chấp hành sự quản lý, phân công nhiệm vụ của cấp quản lý trực tiếp và các quy định tại Quy chế này;

2. Tuyên truyền, bảo vệ và nâng cao uy tín của UNESCO-CEP;

3. Tham gia các hoạt động do UNESCO-CEP tổ chức; vận động đóng góp và trực tiếp đóng góp công sức, trí tuệ, uy tín, kỹ năng, kinh phí, sản phẩm cho các hoạt động của Trung tâm theo khả năng và điều kiện của mình;

4. Sinh hoạt định kỳ theo nhóm; cung cấp thông tin cho cấp quản lý trực tiếp về nhân thân, về việc đảm nhận nhiệm vụ, và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao;

5. Rèn luyện kiến thức, kỹ năng chuyên môn để đáp ứng tốt nhất các nhiệm vụ được giao; phối hợp trong và ngoài lực lượng của Trung tâm khi thực hiện nhiệm vụ tình nguyện; đề xuất với cấp quản lý những sáng kiến, giải pháp cho hoạt động của Trung tâm;

6. Có mặt kịp thời, đáp ứng nhanh nhất các hoạt động Trung tâm tổ chức;

7. Tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động của nhóm;

Điều 6. Công nhận và rút tên tình nguyện viên UNESCO-CEP

1. Người có nguyện vọng tham gia hoạt động tình nguyện của UNESCO-CEP viết phiếu đăng ký tham gia làm tình nguyện viên.

2. Cấp quản lý trực tiếp xem xét, quyết định công nhận, phân công nhiệm vụ và nơi sinh hoạt cụ thể, trao “Thẻ tình nguyện viên UNESCO-CEP” cho tình nguyện viên.

3. Tình nguyện viên UNESCO-CEP khi không có điều kiện và khả năng tham gia các hoạt động của Trung tâm thường xuyên thì báo cáo với cấp quản trực tiếp và trả lại thẻ tình nguyện viên.

Related Articles

Ban Cố Vấn

VFUA

UNESCO