Tham Gia Hội Viên

Nhiệm vụ và tính chất của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam (VFUA – Vietnam Federation of UNESCO Acsociations) quy định tại điều 2- Điều lệ của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam:

- "Liên Hiệp các hội UNESCO Việt Nam là một tổ chức xã hội, phi chính phủ, không vụ lợi , tập hợp rộng rãi các Câu lạc bộ UNESCO trên phạm vi quốc gia và các công dân Việt Nam tự nguyện tham gia, đóng góp vào các hoạt động vì các mục tiêu, lý tưởng của UNESCO đã được ghi nhận trong Công ước thành lập UNESCO"

- "Liên Hiệp các hội UNESCO Việt Nam có nhiệm vụ thúc đẩy việc truyền bá các mục tiêu, chương trình hoạt động của UNESCO, thông tin kiến thức về khoa học, giáo dục, văn hoá và thông tin - là những lĩnh vực hoạt động của UNESCO, thông qua đó góp phần nâng cao dân trí, phát triển đất nước, tăng cường hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc, các quốc gia, bảo vệ hoà bình và an ninh thế giới"

- Trung tâm UNESCO Văn Hóa Giáo Dục và Đào tạo (UNESCO-CEP) – được thành lập theo Quyết định số 47/QĐ-HH ngày 01/10/2004 và có trụ sở tại TP.Hồ Chí Minh. UNESCO-CEP là thành viên của VFUA, hoạt động trên phạm vi cả nước, theo tôn chỉ, mục đích của UNESCO. UNESCO-CEP triển khai các hoạt động theo hình thức các Chương trình (Programs) và Dự án (Projects).

Hội viên của tổ chức

Điều lệ của VFUA quy định: "Những Doanh Nghiệp, tập thể, đơn vị và những công dân Việt Nam tán thành Điều lệ của VFUA và tự nguyện xin gia nhập vào tổ chức thì được kết nạp. Không phân biệt chính kiến, tôn giáo, tuổi tác, thành phần xã hội và trình độ học vấn và nghề nghiệp"

Thành phần các hội viên

1.  Hội viên chính thức là những tập thể, cá nhân tự nguyện xin gia nhập làm thành viên của UNESCO-CEP và cam kết tôn trọng Điều lệ Liên Hiệp các Hội UNESCO Việt Nam và Điều lệ Hoạt động của UNESCO-CEP.

2.  Hội viên danh dự là những cá nhân và tập thể người Việt Nam và người nước ngoài có đóng góp, giúp đỡ đặc biệt và phi lợi nhuận cho các hoạt động của tổ chức.

3.  Hội viên tham gia là các Doanh Nghiệp / Cá Nhân / các tổ chức đoàn thể xã hội ủng hộ, đóng góp cho  về mặt tinh thần, công sức hoặc tài chính cho các hoạt động của UNESCO-CEP.

4.  Hội viên tư vấn là những cá nhân tự nguyện tham gia đóng góp những ý kiến mang tính chiến lược cho các hoạt động của UNESCO-CEP xây dựng những đề án mới, tư vấn cho những chương trình mang tính chuyên môn cao.

Nghĩa vụ của Hội viên

1.    Tích cực tham gia các hoạt động của UNESCO-CEP, đặc biệt là những chương trình / dự án đã cam kết tham gia đồng hành;

2.    Chấp hành tốt Điều Lệ của UNESCO-CEP, không được phép làm bất kỳ điều gì ảnh hưởng uy tín, hình ảnh của Trung tâm và tổ chức;

3.    Giới thiệu các hội viên mới đủ phẩm chất và tích cực tham gia đóng góp vào các hoạt động cộng đồng và xã hội.

4.    Đóng hội phí theo quy định.

Quyền hạn của Hội viên

1.    Được đóng góp ý kiến, tham gia hoạt động, xây dựng các chương trình, dự án mới nằm trong phạm vi hoạt động của Trung Tâm;

2.    Được bầu cử và ứng cử vào các vị trí quan trọng trong bộ máy của UNESCO-CEP;

3.    Được tham gia vào những chương trình giao lưu, huấn luyện, đào tạo do UNESCO-CEP tổ chức. Được hưởng những phúc lợi tinh thần và vật chất do các hoạt động của UNESCO-CEP quản lý và mang lại;

4.    Được yêu cầu bảo vệ các nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của mình với tư cách hội viên trong phạm vi hoạt động của UNESCO-CEP;

5.    Được xin ra khỏi thành viên của UNESCO-CEP khi không còn nguyện vọng.

Lệ phí tham gia

1.    Lệ phí Doanh Nghiệp: 3.000.000 đồng / năm

2.    Lệ phí Cá Nhân:       1.000.000 đồng / năm

*** Đối với thành viên Doanh Nghiệp được đề cử danh sách 5 thành viên tham gia.   

Mọi chi tiết xin liên hệ

Trung tâm UNESCO Văn Hóa Giáo Dục và Đào Tạo

68 – Võ Thị Sáu – P.Tân Định – Q.1 – TP.HCM

Điện thoại: 0906 966 001 [Mr. Đức]   - E: duc.le@unesco-cep.org.vn

Related Articles

Ban Cố Vấn

VFUA

UNESCO